Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291
Egzamin gimnazjalny | Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie  

Egzamin gimnazjalny

 

Informacje dla rodziców uczniów klas trzecich

Egzamin * kwiecień * 2017r.

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianówi egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

  • 32.2 W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności
zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

Organizacja i harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

 Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

1 dzień egzaminów – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

  • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;

– z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie trwał  90 minut

  • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

2 dzień egzaminów – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)

– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

  • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;

– z zakresu matematyki

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał  90 minut

  • dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 

3 dzień egzaminów – 21 kwietnia 2017r. (piątek):

z języka obcego nowożytnego

– na poziomie podstawowym

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut;

– na poziomie rozszerzonym

egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut

  • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

 

Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń (słuchacz) przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

Deklarację, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

Dostosowanie, warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczy uczniów posiadających:

  • opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w czasie, gdy uczeń uczęszczał do szkoły podstawowej lub gimnazjum;

– opinię w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub w porozumieniu ze słuchaczem przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu.